Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

­­

VTU – 54 – 2015

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Văn bản số 1219/KVT-ĐTXD ngày 04/8/2015 của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu;

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số PGA00632015.TC5.H0.V0.DH.REV1 kèm các theo bình đồ độ sâu ký hiệu PGA00632015.TC5.H0.V0.DH.01; PGA00632015.TC5.H0.V0.DH.02 tỷ lệ 1/500 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển đo đạc và hoàn thành tháng 7/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Độ sâu khu nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu:

1.1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 1 (60.000DWT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10o31’53,3” N 107o01’21,5” E 10o31’49,6” N 107o01’28,0” E
B 10o31’55,0” N 107o01’19,7” E 10o31’51,3” N 107o01’26,2” E
C 10o32’03,2” N 107o01’28,0” E 10o31’59,5” N 107o01’34,5” E
D 10o32’00,0” N 107o01’28,1” E 10o31’56,3” N 107o01’34,6” E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 12,7m trở lên.

1.2. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 2 (2.000DWT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
H 10o31’52,8” N 107o01’22,0” E 10o31’49,1” N 107o01’28,5” E
B 10o31’55,0” N 107o01’19,7” E 10o31’51,3” N 107o01’26,2” E
E 10o31’51,3” N 107o01’16,3” E 10o31’47,6” N 107o01’22,8” E
G 10o31’49,1” N 107o01’18,5” E 10o31’45,4” N 107o01’25,0” E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,8m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2013

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

Độ sâu khu nước trước cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu