Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

VTU  –  01 – 2021

Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:   Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị 01-2021/SITV ngày 05/01/2021 của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SITV_2012_01, SITV_2012_02 tỷ lệ 1/1000; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ_SITV_ 2012 tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10036’12,2” N 107001’10,1” E 10036’08,5” N 107001’16,5” E
A2 10035’48,0” N 107001’21,2” E 10035’44,3” N 107001’27,6” E
NA3 10035’48,5” N 107001’22,4” E 10035’44,8” N 107001’28,8” E
NA2 10036’11,6” N 107001’11,8” E 10036’07,9” N 107001’18,2” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 15,1m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NA6 10036’13,4” N 107001’06,9” E 10036’09,7” N 107001’13,3” E
NA4 10035’47,0” N 107001’19,0” E 10035’43,3” N 107001’25,4” E
A2 10035’48,0” N 107001’21,2” E 10035’44,3” N 107001’27,6” E
A1 10036’12,2” N 107001’10,1” E 10036’08,5” N 107001’16,5” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 13,9m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình thu và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hậu, tỉnh Hậu Giang

Độ sâu vùng nước trước cảng Trạm nghiền xi măng Công Thanh trên sông Lòng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Về việc Thiết lập phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2