Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Kế hoạch thả thủy lôi, bắn đạn thật trên biển của cụm lực lượng Hải Quân 2, khu vực biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Kế hoạch thả thủy lôi, bắn đạn thật trên biển của cụm lực lượng Hải Quân 2, khu vực biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

VTU – 43 – 2014

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Công văn số 1199/BTL-TM, ngày 5/8/2014 của Cụm lực lượng 2 – Quân chủng Hải Quân về việc thông báo kế hoạch thả thủy lôi, bắn đạn thật trên biển của Cụm Lực lượng Hải quân 2.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Cụm Lực lượng 2 – Quân chủng Hải Quân sẽ tổ chức thả Thủy lôi, bắn đạn thật trên biển tại khu vực biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với các nội dung sau:

1) Khu vực thả thủy lôi, bắn đạn thật:

a) Khu vực thả thủy lôi:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

A1

10005’00.0” N

107010’00.0” E

10004’56.3” N

107010’06.4” E

A2

10005’00.0” N

107019’00.0” E

10004’56.3” N

107019’06.4” E

A3

09056’00.0” N

107019’00.0” E

09055’56.3” N

107019’06.4” E

A4

09056’00.0” N

107010’00.0” E

09055’56.3” N

107010’06.4” E

b) Khu vực bắn đạn thật:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

B1

09056’00.0” N

107019’00.0” E

09055’56.3” N

107019’06.4” E

B2

09056’00.0” N

107028’00.0” E

09055’56.3” N

107028’06.4” E

B3

09047’00.0” N

107028’00.0” E

09046’56.3” N

107028’06.4” E

B4

09047’00.0” N

107019’00.0” E

09046’56.3” N

107019’06.4” E

(Tọa độ do Cụm Lực lượng 2 – Quân chủng Hải Quân cung cấp, hệ tọa độ VN-2000)

c) Hình thức bắn: Bắn đối hải.

          2. Thời gian thả thủy lôi, bắn đạn thật: Từ ngày 26/8/2014 đến ngày 30/8/2014 (24 giờ/ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hàng hải trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lưu ý tuyệt đối không đi vào khu vực được giới hạn bởi tọa độ nên trên và đi cách xa khu vực bắn đạn thật tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thử nghiêng giàn khoan Tam Đảo 05 tại thuỷ diện PV Shipyard

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải ký hiệu “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1

Độ sâu luồng Côn Đảo

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” trên luồng hàng hải Soài Rạp