Thứ sáu, 03/04/2020

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan HYKURYU 5 từ Vũng Tàu đến vị trí khoan tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 102/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Kéo giàn khoan HYKURYU 5 từ Vũng Tàu đến vị trí khoan tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

VTU  –  27 – 2019

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 2369/DKVN-QLHĐ ngày 04/5/2019 về việc công bố thông báo hàng hải kéo giàn khoan HYKURYU 5 từ Vũng Tàu đến vị trí khoan tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Rosneft Việt Nam B.V thực hiện việc kéo giàn khoan HYKURYU 5 từ Vũng Tàu đến vị trí khoan tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Tọa độ tại giếng khoan PLDCC-1X lô 06.1 như sau:

Vĩ độ :         07°39’51,714″ N

Kinh độ:      109°00’41,333″ E

(Hệ tọa độ CRS WGS 72BE, UTM Zone 49 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan HYKURYU 5 như sau:

- Loại giàn: HYKURYU 5.

- Quốc tịch: Nhật.

- Kích thước: 78m x 70m x 37,5m.

- Hô hiệu: 875617-3F2L6.

- Số IMO: 875617.

- Màu sắc: Đỏ trắng xen kẽ.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

- Tàu dịch vụ hỗ trợ kéo giàn và thả neo: TC Fortune và Sea Meadow 29.

  1. Thời gian hoạt động: Thời gian bắt đầu khoan dự kiến từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/7/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên tối thiểu 03 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Rosneft Việt Nam B.V, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Nhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến đến ngã ba Bình Khánh)

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Nước

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng sông Dinh

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi