Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 241/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

HCM – 48 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Công văn số 1031/CVHHTPHCM-PC ngày 24/10/2019 của Cảng vụ hàng hải TP.HCM về việc cung cấp số liệu dầu và rà quét container trôi từ tàu Vietsun Integrity bị chìm;

Căn cứ Bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu từ RQ_VIETSUN_19_01 đến RQ_VIETSUN_19_05, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2019;

Căn cứ Biên bản hiện trường số 27-10-2019/BBHT-SGVT ngày 27/10/2019 được lập bởi Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, tàu Vietsun Integrity và Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về việc khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu;

Tiếp theo thông báo hàng hải số 211/TBHH-TCTBĐATHHMN, 212/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/10/2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1) Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật đoạn luồng từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “31” – 220m đến thượng lưu phao BHHH số “26A” + 270m trên sông Lòng Tàu như sau:

- Tồn tại 06 vị trí có container bị chìm tại các vị trí có tọa độ như sau:

Vị trí Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30 Độ sâu (m/ “0” Hải đồ) Số container
X(m) Y(m) B (N) L (E)
1 1166148,0 592826,0 10032’42,1” 106050’53,4” 8,9 02
2 1166306,0 592726,0 10032’47,2” 106050’50,1” 12,1 01
3 1166159,0 592773,0 10032’42,4” 106050’51,6” 9,3 02
4 1166159,0 592782,0 10032’42,4” 106050’51,9” 9,3 01
5 1166336,0 592844,0 10032’48,2” 106050’54,0” 9,5 01
6 1166317,0 592837,0 10032’47,6” 106050’53,7” 9,4 01

Ngoài tàu Vietsun Integrity và các container bị chìm tại các vị trí có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

2) Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật đoạn luồng từ từ đăng tiêu BHHH số “13” (Mũi Nước Vận) đến phao BHHH số “18” không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

1- Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu căn cứ thông báo hàng hải, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh và lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các thông báo hàng hải tiếp theo./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của đoạn cạn ngoài cửa biển luồng hàng hải Định An Cần Thơ sau nạo vét duy tu năm 2013

Độ sâu khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái.

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “A1”, “A2”, “A3”, “A4” khống chế khu vực thi công Công trình Cải tạo nâng cấp đường dây 220KV Cai Lậy – Trà Nóc khoảng vượt sông Hậu