Thứ tư, 08/04/2020

Thông báo hàng hải

Phạm vi độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 289/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Phạm vi độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

­­

VTU – 68 – 2019

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 106-2019/SITV ngày 20/12/2019 của công ty TNHH cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam về phạm vi độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) được giới hạn bởi các điểm tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NA1  10°36’10,0”N 107°01’08,4”E 10°36’06,4”N 107°01’14,9”E
NA2  10°36’11,5”N 107°01’11,8”E 10°36’07,9”N 107°01’18,2”E
NA3  10°35’48,5”N 107°01’22,4”E 10°35’44,8”N 107°01’28,8”E
NA4  10°35’47,0”N 107°01’19,0”E 10°35’43,3”N 107°01’25,4”E
  • Phạm vi khảo sát tính từ mép cầu cảng đoạn từ NA2 đến NA3 ra phía ngoài khoảng 10m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,6m trở lên.
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ trong khu vực còn lại đạt 13,6m trở lên.
  • Số liệu thông báo nêu trên căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1624/BC-XNKSHHMN ngày 17/12/2019 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SITV_1912 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2019.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với công ty TNHH cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Hòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Thi

(1)  Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc hoạt động khảo sát nghiên cứu đáy biển khu vực lô 148 & 149

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đại Lãnh – tỉnh Phú Yên

Khu vực chuyên dùng : Thi công rải ống 26” từ KP 190.5 đến giàn Thiên Ưng, Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 120 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R3” thuộc công trình Xây dựng đường ống nước xả nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1