Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

                                  THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2” luồng Sài Gòn

- Vũng Tàu

HCM -TG – 45 – 2011

– Vùng biển:     TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:     Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Tên báo hiệu: Chập tiêu “K1K2”.

– Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN – 2000

Hệ HN -72

Hệ WGS – 84

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

“K1”

106051’42”0E

10037’12”9N

106051’46”8E

10037’10″6N

106051’48″5E

10037’09″2N

“K2”

106051’45”4E

10037’11”0N

106051’50”2E

10037’08”7N

106051’51”9E

10037’07”3N

Căn cứ công văn số 337/BC-MSCES, ngày 16/11/2011 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục tiêu báo hiệu hàng hải “K1” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Chập tiêu báo hiệu hàng hải “K1K2” luồng Sài Gòn – Vũng tàu đã được phục hồi hoạt động từ ngày 16/11/2011 theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 12/11/2011 hết hiệu lực.

Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng ngoài cửa biển

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải, đoạn thượng lưu từ Vàm Bà Riêu Lớn đến sông Quán Chim theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “1Y”, “2Y”, “3Y”, “4Y”, “5Y” luồng hàng hải Bến cảng Tổng hợp Nam Vân Phong