Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề

CMU – TG  – 04 – 2014

- Vùng biển: tỉnh Cà Mau.

- Tên báo hiệu: Đèn biển Bồ Đề.

- Toạ độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

08o45’27″8N

105o13’15″4E

08o45’24″1N

105o13’21″8E

Căn cứ Công văn số 336/BCSC-CTBĐATHHTNB, ngày 11/9/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc sự cố đèn chính Bồ Đề,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

- Từ ngày 11/9/2014, đèn chính của đèn biển Bồ Đề tạm ngừng hoạt động và đã cho hoạt động đèn phụ thay thế cho đèn chính.

- Các đặc tính khác đã được thông báo của đèn biển Bồ Đề không thay đổi.


Những thông báo khác

Về việc chiến dịch lắp đặt khối thượng tầng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1 ngoài khơi biển Việt Nam

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng hàng hải Đồng Nai

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phú Quý – tỉnh Bình Thuận

Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Nha Trang