Chủ nhật, 28/02/2021

Thông báo hàng hải

Thi công nạo vét công trình khảo sát, nạo vét kiểm định định kỳ cầu cảng phân đoạn 9 – 17 của cầu Cảng căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  68/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thi công nạo vét công trình khảo sát, nạo vét kiểm định định kỳ cầu cảng phân đoạn 9 – 17 của cầu Cảng căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí

­­

VTU – 22 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh

Căn cứ đơn đề nghị số 374/CDV-KHĐT ngày 14/04/2020 của Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng dịch vụ Dầu khí về việc công bố thông báo hàng hải  khu vực thi công nạo vét công trình khảo sát, nạo vét kiểm định định kỳ cầu cảng phân đoạn 9 – 17 của cầu Cảng căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Cảng dịch vụ Dầu khí tiến hành thi công nạo vét công trình khảo sát, nạo vét kiểm định định kỳ cầu cảng phân đoạn 9 – 17 chi tiết như sau:

  1. Thời gian thi công:

   – Ngày bắt đầu: từ ngày 10/4/2020.

   – Ngày kết thúc: dự kiến 45 ngày từ ngày 10/4/2020.

  1. Vị trí hoạt động:
Tên điểm Hệ tọa độ

VN-2000

Hệ tọa độ

WGS-84

Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10°23’24,68”N 107°05’12,59”E 10°23’21,00”N 107°05’19,01”E
KN2 10°23’26,16”N 107°05’14,29”E 10°23’22,48”N 107°05’20,71”E
KN5 10°23’29,57”N 107°04’58,61”E 10°23’25,90”N 107°05’05,03”E
TC1 10°23’28,00”N 107°05’14,92”E 10°23’24,32”N 107°05’21,34”E
TC2 10°23’31,41”N 107°05’13,59”E 10°23’27,74”N 107°05’20,00”E
TC3 10°23’31,97”N 107°05’04,22”E 10°23’28,30”N 107°05’10,64”E
TC4 10°23’33,87”N 107°05’00,15”E 10°23’30,19”N 107°05’06,57”E

(Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106°,múi chiếu 3° do công ty Cảng dịch vụ Dầu khí cung cấp)

  1. Thiết bị thi công:
  • Tàu kéo
  • Tàu đặt cẩu
  • Xà lan chuyển bùn

Hướng dẫn hành hải:

  • Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần chú ý khu vực thi công có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hành hải.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với công ty Cảng dịch vụ Dầu khí ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Hòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh

(1)  Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc rà quét chướng ngại vật trên luồng hàng hải Quy Nhơn sau cơn bão số 12

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Quy Nhơn năm 2013

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu