Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua

HCM – TG – 56 – 2016

 • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên luồng: Luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua.

- Tên báo hiệu:    Phao số “1”, “2”, “2A”, “3”, “4”, “4A”, “5”, “6”, “6A”,“7”, “7A”, “8”, “9”, “9A”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “17”, “19”, “21”, “23”, “25”, “27”.

Căn cứ các Văn bản số 141/CTTCCGHHMN-KTVT ngày 20/10/2016 của Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam về việc hoàn thành thiết lập hệ thống  phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua; Báo cáo tọa độ số 1119/BCP-XNKSHHMN ngày 10/10/2016, số 1125/BCP-XNKSHHMN ngày 11/10/2016, số 1130/BCP-XNKSHHMN ngày 13/10/2016, số 1137/BCP-XNKSHHMN ngày 17/10/2016, số 1141/BCP-XNKSHHMN ngày 18/10/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam và báo cáo số 69/CTTBBHHHMN-KHKTVT ngày 20/10/2016 của Công ty Cổ phần Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam về tình hình lắp đặt đèn BHHH luồng Đồng Tranh,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “1” 10°31’46,0” N 107°00’35,2” E 10°31’42,3” N 107°00’41,6” E
Phao “3” 10°31’55,1” N 106°59’17,5” E 10°31’51,4” N 106°59’23,9” E
Phao “2” 10°34’46,2” N 106°58’46,4” E 10°34’42,5” N 106°58’52,8” E
Phao “2A” 10°33’24,6” N 106°58’09,3” E 10°33’20,9” N 106°58’15,7” E
Phao “4” 10°35’41,5” N 106°57’09,3” E 10°35’37,8” N 106°57’15,8” E
Phao “4A” 10°34’31,7” N 106°57’23,8” E 10°34’28,0” N 106°57’30,2” E
Phao “5” 10°33’23,2” N 106°59’17,5” E 10°33’19, 5” N 106°59’23,9” E
Phao “6” 10°35’50,3” N 106°56’20,7” E 10°35’46,7” N 106°56’27,1” E
Phao “6A” 10°35’08,7” N 106°55’51,1” E 10°35’05,0” N 106°55’57,6” E
Phao “7A” 10°34’15,4” N 106°58’01,9” E 10°34’11,7” N 106°58’08,3” E
Phao “7” 10°33’52,2” N 106°58’47,2” E 10°33’48,5” N 106°58’53,6” E
Phao “8” 10°36’27,3” N 106°54’34,4” E 10°36’23,6” N 106°54’40,9” E
Phao “9” 10°35’30,0” N 106°57’57,9” E 10°35’26,3” N 106°58’04,4” E
Phao “9A” 10°35’21,0” N 106°56’21,1” E 10°35’17,3” N 106°56’27,5” E
Phao “10” 10°38’26,7” N 106°52’56,7” E 10°38’23,0” N 106°53’03,2” E
Phao “11” 10°36’09,0” N 106°56’04,0” E 10°36’05,3” N 106°56’10,4” E
Phao “12” 10°38’37,5” N 106°52’07,9” E 10°38’33,8” N 106°52’14,4” E
Phao “13” 10°36’42,2” N 106°55’13,4” E 10°36’38,5” N 106°55’19,9” E
Phao “14” 10°38’12,9” N 106°51’32,9” E 10°38’09,2” N 106°51’39,4” E
Phao “15” 10°37’31,3” N 106°54’12,5” E 10°37’27,6” N 106°54’19,0” E
Phao “17” 10°38’03,7” N 106°53’28,0” E 10°38’00,0” N 106°53’34,5” E
Phao “19” 10°38’57,3” N 106°52’54,0” E 10°38’53,6” N 106°53’00,5” E
Phao “21” 10°38’56,1” N 106°52’10,5” E 10°38’52,4” N 106°52’17,0” E
Phao “23” 10°38’34,0” N 106°51’38,8” E 10°38’30,3” N 106°51’45,3” E
Phao “25” 10°38’29,7” N 106°50’57,1” E 10°38’26,0” N 106°51’03,6” E
Phao “27” 10°37’51,6” N 106°50’06,6” E 10°37’47,9” N 106°50’13,1” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao số “1”, “3”, “7”, “9”, “11”, “15”, “17”, “25”, “27”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính:          2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số “1”, “3”, “7”, “9”, “11”, “15”, “17”, “25”, “27”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý.
 1. Phao số “2”, “4”, “4A”, “6”, “10”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “2”, “4”, “4A”,  “6”, “10”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý.
 1. Phao số “5”, “7A”, “9A”, “13”, “19”, “21”, “23”:
 • Tác dụng: Báo hiệu luồng chính chuyển sang trái;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số “5”, “7A”, “9A”,  “13”, “19”, “21”, “23”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý.
 1. Phao số “2A”, “6A”, “8”, “12”, “14”:
 • Tác dụng: Báo hiệu luồng chính chuyển sang phải;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “2A”, “6A”, “8”,  “12”, “14”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc kéo giàn khoan UMW NAGA 5 từ cảng Keppel FELS, Singapore đến vị trí khoan tại Lô 11-2, mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 3289 ra khỏi vị trí neo tại khu vực sông Gò Gia

Về khu vực thi công công trình: Kéo giàn khoan Ocean Quest

Về việc tàu KHANG ANH 189 bị chìm trên vùng biển

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2014