Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới 02 báo hiệu hàng hải AIS “ảo” tại khu vực vùng nước trước bến cảng PVGAS Vũng Tàu và vùng nước trước bến cảng xăng dầu PETEC Cái Mép

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 263/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới 02 báo hiệu hàng hải AIS “ảo” tại khu vực vùng nước trước bến cảng PVGAS Vũng Tàu và vùng nước trước bến cảng xăng dầu PETEC Cái Mép

VTU – 51 – 2023

  • Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải
  • Tên báo hiệu: Báo hiệu hàng hải AIS “ảo” “PVGAS1”; “PVGAS2”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1254/KVT-KCTV  ngày 13/11/2023 của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu về việc công bố Thông báo hàng hải thiết lập mới 02 báo hiệu hàng hải AIS “ảo” tại khu vực vùng nước trước bến cảng PVGAS Vũng Tàu và vùng nước trước bến cảng xăng dầu PETEC Cái Mép.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới 02 báo hiệu hàng hải AIS “ảo” tại khu vực vùng nước trước bến cảng PVGAS Vũng Tàu và vùng nước trước bến cảng xăng dầu PETEC Cái Mép với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực vùng nước trước bến cảng PVGAS Vũng Tàu và vùng nước trước bến cảng xăng dầu PETEC Cái Mép.

- Đặc tính của báo hiệu: Báo hiệu hàng hải AIS “ảo” chuyên dùng.

- Tọa độ và mã nhận dạng (MMSI):

Số hiệu Hệ VN2000 Hệ WGS-84 Mã nhận dạng
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
PVGAS1 10˚32’00,5″N 107˚01’26,9″E 10˚31’56,8″N 107˚1’33,4″E 995746035
PVGAS2 10˚31’39,2″N 107˚01’5,4″E 10˚31’35,6″N 107˚1’11,8″E 995746036

- Số hiệu: “PVGAS1”; “PVGAS2”;

- Dải tần hoạt động: 161.975 -162.025 MHz;

- Tần số phát thông tin: Liên tục;

  • Tầm hiệu lực: 5,0 hải lý;

- Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: bức điện số 21 thông tin về loại báo hiệu, tên, vị trí, tác dụng của báo hiệu hàng hải AIS “ảo” “PVGAS1”; “PVGAS2”.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải chú ý các báo hiệu có đặc điểm nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu  Tân Cảng;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải “26B”, “26C”, “31A”, “31B” thuộc tuyến luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước tiếp giáp luồng Cầu cảng số 7 cho tàu trọng tải lớn đến 50.000 DWT – Bến cảng Quốc tế Long An

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phan Thiết

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2012

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu