Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công thanh thải cầu cảng K – cảng Ba Son

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 124/TBHH-TCTBĐATHHMN             Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 THÔNG BÁOHÀNG HẢI

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công thanh thải cầu cảng K – cảng Ba Son

HCM – TG – 21 – 2019

- Vùng biển:     Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu: “BH1”, “BH2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 254/2019/ĐN/TNK ngày 10/6/2019 của Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Thiên Niên Kỷ về việc thông báo hàng hải thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BH1”, “BH2” hạng mục: Thi công thanh thải cầu cảng Ba Son thuộc Dự án Vinhomes Golden River phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố TP. Hồ Chí Minh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công thanh thải cầu cảng K – cảng Ba Son, với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“BH1” 10047’05,7”N 106042’47,6”E 10047’02,0”N 106042’54,1”E
“BH2” 10047’03,3”N 106042’42,2”E 10046’59,6”N 106042’48,7”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  • Tác dụng: Khống chế khu vực thi công thanh thải cầu cảng K – cảng Ba Son;
  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Chữ “BH1”, “BH2”, màu đỏ;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
  • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Trần Đề

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 1, số 2 và số 3 thuộc cảng Tân Cảng Cát Lái

Độ sâu vùng nước trước Cảng POSCO SS VINA

Thi công cải tạo, sửa chữa cầu cảng 7, 8, 9 cảng Vietsovpetro