Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công trục vớt tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 257 /TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công trục vớt tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 52 – 2019

 • Vùng biển:     Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:         Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải “S1”, “S2”

Căn cứ Văn bản số 1199/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 20/11/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu; Báo cáo tọa độ số 1513/BCP-XNKSHHMN ngày 20/11/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công trục vớt tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°32’44,8”N 106°50’52,8”E 10°32’41,1”N 106°50’59,2”E
“S2” 10°32’59,0”N 106°50’53,3”E 10°32’55,3”N 106°50’59,8”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công trục vớt tàu Vietsun Integrity bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “28” trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.
 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Loại phao đường kính 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ số “S1”, “S2” màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nha Trang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực vị trí tàu HEUNG A DRAGON bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái.

Điều chỉnh các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn