Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “VC1”, “VC2”, “VC3”, “VC4” báo hiệu khu vực cầu Vàm Cống

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 306/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “VC1”, “VC2”, “VC3”, “VC4” báo hiệu khu vực cầu Vàm Cống

CTH – TG – 04 – 2020

 • Vùng biển: Thành phố Cần Thơ
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu
 • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “VC1”, “VC2”, “VC3”, “VC4”

Căn cứ văn bản số 948/CTBĐATHHTNB-KT ngày 22/12/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thiết lập hoàn thành 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thuộc Dự án Xây dựng cầu Vàm Cống và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “VC1”, “VC2”, “VC3”, “VC4” báo hiệu khu vực cầu Vàm Cống với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“VC1” 10°19’06,5”N 105°30’15,8”E 10°19’02,8”N 105°30’22,2”E
“VC2” 10°18’56,6”N 105°30’04,2”E 10°18’52,9”N 105°30’10,6”E
“VC3” 10°19’10,1”N 105°30’11,9”E 10°19’06,4”N 105°30’18,3”E
“VC4” 10°19’00,3”N 105°30’00,2”E 10°18’56,6”N 105°30’06,6”E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực cầu Vàm Cống trên sông Hậu.

1.ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “VC1”, “VC2”, “VC3”, “VC4”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu qua khu vực cầu Vàm Cống, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cảng vụ Hàng hải An Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước Kho cảng đầu mối xăng dầu Phước Khánh(PETIMEX)

Độ sâu luồng An Thới

Độ sâu luồng Năm Căn – Bồ Đề

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu VTU – 71 – 2015

Thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa