Chủ nhật, 24/01/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” báo hiệu khu vực thi công nâng cấp bến phao BP1 trên sông Gò Gia

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 281/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” báo hiệu khu vực thi công nâng cấp bến phao BP1 trên sông Gò Gia

HCM – TG – 65 – 2020

 • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia
 • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2”

        Căn cứ Đơn đề nghị số 2011/2020/HVS/BP-CV ngày 05/12/2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải biển Hải Vân về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” báo hiệu khu vực thi công nâng cấp bến phao BP1 trên sông Gò Gia và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” báo hiệu khu vực thi công nâng cấp bến phao BP1 trên sông Gò Gia với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“B1” 10031’46,9”N 107000’31,6”E 10031’43,2”N 107000’38,0”E
“B2” 10031’54,8”N 107000’16,4”E 10031’51,1”N 107000’22,8”E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công nâng cấp bến phao BP1 trên sông Gò Gia, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính thân phao: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “B1”, “B2”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải biển Hải Vân ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải an toàn hướng Đông “SR” thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

Về độ sâu khu nước trước bến sà lan cảng SSIT