Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Bình Đại

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 290/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Bình Đại

BTE – TG – 03 – 2020

  • Vùng biển:     Tỉnh Bến Tre

- Tên báo hiệu:          Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6”

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-CVHHCT ngày 09/12/2020 của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải thi công Dự án Nhà máy điện gió Bình Đại;

Căn cứ Văn bản số 908/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 10/12/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập các báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công Nhà máy điện gió Bình Đại và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Bình Đại với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Vùng biển tỉnh Bến Tre.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“K1” 10009’23,1”N 106049’09,7”E 10009’19,5”N 106049’16,1”E
“K2” 10010’05,1”N 106050’54,6”E 10010’01,4”N 106051’01,1”E
“K3” 10008’35,5”N 106052’23,6”E 10008’31,8”N 106052’30,1”E
“K4” 10006’52,2”N 106051’51,4”E 10006’48,5”N 106051’57,9”E
“K5” 10005’02,0”N 106050’41,3”E 10004’58,4”N 106050’47,7”E
“K6” 10005’51,5”N 106048’21,2”E 10005’47,9”N 106048’27,7”E

Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công Nhà máy điện gió Bình Đại;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp;
  • Màu sắc: Màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6” màu đỏ;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Bến Tre, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp, khu vực phao báo hiệu hàng hải số “5”, “6”

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “21”)

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vina Offshore trên Sông Dinh

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 trên luồng Đồng Nai

Độ sâu khu nước trước cảng POSCO SS – VINA trên sông Thị Vải