Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TC1” báo hiệu khu vực thi công Bến chuyên dùng phục vụ Dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, Tỉnh Trà Vinh – Hạng mục cầu dẫn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 189/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TC1” báo hiệu khu vực thi công Bến chuyên dùng phục vụ Dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, Tỉnh Trà Vinh – Hạng mục cầu dẫn

TVH – TG – 18 – 2019

  • Vùng biển:     Tỉnh Trà Vinh

- Tên báo hiệu:     “TC1”

Căn cứ Đơn đề nghị số DH2-HJ-EC-TVG-010 ngày 07/9/2019 của Công ty China Huadian Engineering Co., LTD về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TC1” báo hiệu khu vực thi công Bến chuyên dùng phục vụ Dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TC1” báo hiệu khu vực thi công Bến chuyên dùng phục vụ Dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Đoạn luồng ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“TC1” 09º34’45,9”N 106º32’14,4”E 09º34’42,3”N 106º32’20,9”E
  • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công Bến chuyên dùng phục vụ Dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 – hạng mục cầu dẫn.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Đường kính: 2,0m;
  • Hình dạng: Hình tháp;
  • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Kẻ chữ “TC1”, màu đỏ;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên đoạn luồng ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty China Huadian Engineering Co., LTD([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Bến cảng chuyên dụng quốc tế Lee&Man Việt Nam.

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải ra vào bến cảng xăng dầu Petromekong

Về khu vực thi công công trình sửa chữa đường ống dẫn khí

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” và phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực tàu Heung A Dragon bị chìm trên Vịnh Gành Rái