Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “26A” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 144/TBHH-TCTBĐATHHMN             Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “26A” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

 VTU – TG – 39 – 2019

- Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “26A”

Căn cứ Văn bản số 598/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 01/7/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải số “25” và thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “26A” trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải; Báo cáo tọa độ số 913/BCP-XNKSHHMN ngày 02/7/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “26A” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“26A” 10032’00,4”N 107001’10,2”E 10031’56,8”N 107001’16,7”E

Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:           Hình tháp;

- Màu sắc:               Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu:                Kẻ chữ “26A”, màu trắng;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
  • Tầm hiệu lực: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Dịch vụ dầu khí PTSC

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A2” phục vụ thi công công trình thu nước thô từ sông Hậu dẫn vào nhà máy xử lý nước để cấp cho nhà máy bia Massan Hậu Giang

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SK1”, “SK2”, “SD1”, “SD2”thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến neo đậu sà làn dầu 1.000 DWT