Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Thông số độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 182/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề

CMU – 02 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Cà Mau.

Tên luồng hàng hải: Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

Căn cứ bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu ĐTHTNC_2106_01 và ĐTHTNC_2106_02, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 6/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả Hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề được giới hạn bởi đường tròn đường kính 5556 m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 08041’00,0”N 105018’00,0”E 08040’56,4”N 105018’06,4”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 4,6 m trở lên nằm sát biên khu vực đón trả Hoa tiêu.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả Hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHH Nhiên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về việc thi công khảo sát của tàu DN58 tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về độ sâu vùng nước neo đậu bến phao BP4; BP8; BP9; BP10; BP11

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái.

Độ sâu vũng quay tàu và khu nước trước cầu cảng ITC Phú Hữu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak