Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn.

BĐH – 05 – 2015.

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 1128/BC-XNKSHHMN, ngày 30/11/2015 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu từ QN_1511_01, QN_1511_02 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, chiều rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao số “0” đến cặp phao số “3”, “4”.
  • Xuất hiện một số điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm(m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10,5 13044’03,7”N 109014’57,3”E 13043’59,9”N 109015’03,8”E
10,2 13044’06,0”N 109014’56,7”E 13044’02,3”N 109015’03,2”E
10,3 13044’08,6”N 109014’56,6”E 13044’04,8”N 109015’03,1”E
10,3 13044’15,6”N 109014’55,2”E 13044’11,9”N 109015’01,7”E
10,5 13044’23,3”N 109014’55,6”E 13044’19,5”N 109015’02,1”E
10,4 13044’34,8”N 109014’51,8”E 13044’31,1”N 109014’58,3”E
  • Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu đạt 10,6m trở lên.
  1. Đoạn từ cập phao số “3”, “4” đến cặp phao số “9”, “10”.

- Xuất hiện một số điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm(m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10,4 13044’44,4”N 109014’49,7”E 13044’40,6”N 109014’56,2”E
10,5 13044’59,2”N 10901449,2”E 13044’55,5”N 109014’55,7”E
10,5 13045’25,1”N 109014’40,7”E 13045’21,4”N 109014’47,2”E
10,4 13045’34,7”N 109014’43,9”E 13045’31,0”N 109014’50,4”E
10,4 13045’40,5”N 109014’42,4”E 13045’36,8”N 109014’48,9”E
10,6 13045’45,6”N 109014’49,5”E 13045’41,8”N 109014’56,0”E
  • Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu đạt 10,7m trở lên.
  1. Đoạn từ cặp phao số “9”, “10” đến vũng quay tàu độ sâu đạt 10,8m trở lên.
  2. Khu vực vũng quay tàu.

- Xuất hiện điểm cạn 10,6m tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm(m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10,6 13046’46,6”N 109014’48,4”E 13046’42,9”N 109014’54,9”E
  • Ngoài điểm cạn nêu trên độ sâu đạt 11,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng lưu ý các điểm cạn nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26A”, “26B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng 49.000DWT Cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro của Công ty CP Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng LAFARGE Xi Măng 30.000DWT tại Nhơn Trạch – Đồng Nai

Về việc sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước trước Bến cảng Vietsovpetro