Thứ sáu, 12/04/2024

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 56/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn

BĐH – 01 – 2023

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Đơn đề nghị số 613/ĐĐN-TCg  ngày 07/3/2023 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến được giới hạn bởi các điểm:
Tên Điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A1 13°46’18,8″N 109°14’58,5″E 13°46’15,1″N 109°15’05,0″E
A2 13°46’19,9″N 109°15’00,7″E 13°46’16,2″N 109°15’07,2″E
A6 13°46’12,8″N 109°15’02,5″E 13°46’09,1″N 109°15’09,0″E
A7 13°46’13,6″N 109°14’59,7″E 13°46’09,9″N 109°15’06,2″E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,7 m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng được giới hạn bởi các điểm:
Tên Điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A2 13°46’19,9″N 109°15’00,7″E 13°46’16,2″N 109°15’07,2″E
A3 13°46’22,9″N 109°15’06,9″E 13°46’19,1″N 109°15’13,4″E
A4 13°46’18,2″N 109°15’08,5″E 13°46’14,5″N 109°15’15,0″E
A5 13°46’11,5″N 109°15’07,0″E 13°46’07,8″N 109°15’13,5″E
A6 13°46’12,8″N 109°15’02,5″E 13°46’09,1″N 109°15’09,0″E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,5 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu QSQN_2303 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 3 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV VII;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV VIII;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P. ATHH­Nhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” , “3” dẫn luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh.

Về việc hoàn thành trục vớt phương tiện Thái Bình Dương 05 và hàng hóa bị chìm trên vùng biển Mũi Né, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến chính cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (SSIT)

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “9” Luồng hàng hải Sông Dừa

Thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời tại khu vực cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang