Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

KHA-03- 2012

Vùng biển:  Khánh Hòa

Tên luồng:   Đầm Môn

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 547/BCKT-XNKSHHMN và bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐM_1206_01 đến ĐM_1206_03 tỷ lệ 1/10.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 6/2012;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải  Đầm Môn có chiều dài toàn tuyến 16,5 km từ phao số “0” đến cảng Đầm Môn như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 200 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải Đồ” đạt 15,0 m.

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI

Các phương tiện hành thủy trên luồng Đầm Môn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật tuyến luồng, vũng quay tàu, khu nước trước bến cảng 10.000DWT, 3.000DWT cảng Xăng dầu K662

Độ sâu sau nạo vét đoạn từ đầu tuyến luồng đến tim luồng TC2 luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc tàu Phúc Tình 26 bị chìm trên vùng biển Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng“A1” thuộc Công trình Kè bảo vệ khu vực xưởng nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam.