Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

KHA-03- 2012

Vùng biển:  Khánh Hòa

Tên luồng:   Đầm Môn

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 547/BCKT-XNKSHHMN và bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐM_1206_01 đến ĐM_1206_03 tỷ lệ 1/10.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 6/2012;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải  Đầm Môn có chiều dài toàn tuyến 16,5 km từ phao số “0” đến cảng Đầm Môn như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 200 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải Đồ” đạt 15,0 m.

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI

Các phương tiện hành thủy trên luồng Đầm Môn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng số 4, số 5 cảng Tân Cảng Cát Lái

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4”, “S” thuộc nhánh phía Nam luồng hàng hải Nha Trang

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới