Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải tại
cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên

PYN – 03 – 2014

Vùng biển: Tỉnh Phú Yên.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 669/BCKT-XNKSHHMN, ngày 07/7/2014 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu KCT-BT_1407 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/2000 ký hiệu RQ_KCT-BT_1407 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 7 năm 2014;

Căn cứ văn bản số 42/BKG-CV, ngày 07/7/2014 của Công ty CP Đầu tư BKG về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên được giới hạn bởi đường tròn bán kính 500m, tọa độ tâm là điểm O có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

O

1257’36.0” N

109027’36.0” E

12057’32.27” N

109027’42.47” E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 hải đồ” đạt 58,3m trở lên.

2. Trong phạm vi rà quét khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên không có chướng ngại vật nguy hiểm./


Những thông báo khác

Vùng đón trả hoa tiêu mỏ Chim Sáo

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT).

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

Về độ sâu khu nước trước cảng công ty TNHH VARD Vũng Tàu