Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Ba Ngòi

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Ba Ngòi

KHA – 06 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Ba Ngòi.

Căn cứ bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu từ ĐTHTBN_1903, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu đón trả hoa tiêu tại Ba Ngòi, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ”, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,7 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V0 11048’30,0”N 109012’30,0”E 11048’26,3”N 109012’36,4”E

- Tại phía Tây Tây Bắc của khu đón trả hoa tiêu tồn tại Hòn Mũi lấn vào khu đón trả Hoa tiêu xa nhất khoảng 114m tính từ biên của khu đón trả Hoa tiêu, rộng khoảng 71m, trong phạm vi từ đường bờ Hòn Mũi về phía tâm khu đón trả Hoa tiêu khoảng 80m độ sâu nhỏ nhất 3,0m nằm gần Hòn Mũi.

- Tại phía Tây Tây Nam của khu đón trả hoa tiêu tồn tại khu vực lấn vào khu đón trả Hoa tiêu có chiều dài khoảng 60m tính từ biên của khu đón trả Hoa tiêu, rộng khoảng 85m, cách tâm khu đón trả hoa tiêu về phía Đông Đông Bắc khoảng 1194m, độ sâu nhỏ nhất là 5,1m.

- Tại phía Nam Đông Nam của khu đón trả hoa tiêu tồn tại khu vực lấn  vào khu đón trả Hoa tiêu có chiều dài khoảng 570m tính từ biên của khu đón trả Hoa tiêu, rộng khoảng 710m cách tâm khu đón trả Hoa tiêu về phía Tây Bắc khoảng 715m, độ sâu nhỏ nhất là 6,5m.

Ngoài các khu vực có độ sâu trên, trong phạm vi khảo sát khu đón trả Hoa tiêu tại Ba Ngòi độ sâu nhỏ nhất đạt 13,7m trở lên.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu tại Ba Ngòi căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P.ATHH­Nhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 04-2, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số độ sâu khu nước trước bến và luồng dẫn trước cảng than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” giới hạn khu vực thi công thuộc dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1, cảng biển tổng hợp Cà Ná

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Mũi Dinh