Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 136/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 5  năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

KHA – 09 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Nha Trang.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu HTNT_2105_01, HTNT_2105_01 tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành vào tháng 5/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát 02 khu đón trả hoa tiêu tại Nha Trang gồm phía Bắc và phía Nam, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu đón trả hoa tiêu phía Bắc được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 12°14’30,0”N 109°13’42,0”E 12°14’26,3”N 109°13’48,5”E
  • Độ sâu đạt 13,6 m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu đón trả hoa tiêu phía Nam được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V2 12°10’12,0”N 109°15’30,0”E 12°10’08,3”N 109°15’36,0”E
  • Độ sâu đạt 17,9 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu tại Nha Trang căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P.ATHH­Hòa.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PA1”, “PA2”, “PA3”, “PA4”, “PC1”, “PC2”, “PC3” khống chế khu A và C, dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2014

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng nhập 10.000 DWT và cầu cảng xuất 1000 DWT của công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long