Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 142/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5  năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

KHA – 11 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Nha Trang.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu HTNT_2105_01, HTNT_2105_01 tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành vào tháng 5/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát 02 khu đón trả hoa tiêu tại Nha Trang gồm phía Bắc và phía Nam, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu đón trả hoa tiêu phía Bắc được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 01 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 12°14’57,7”N 109°13’53,5”E 12°14’54,0”N 109°14’00,0”E
  • Độ sâu đạt 13,6 m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu đón trả hoa tiêu phía Nam được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 01 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V2 12°09’51,7”N 109°15’29,5”E 12°09’48,0”N 109°15’36,0”E
  • Độ sâu đạt 17,9 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu tại Nha Trang căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Thông báo hàng hải này thay thế thông báo hàng hải số 136/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 24 tháng 5 năm 2021./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P.ATHH­Hòa.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019

Về việc chấm dứt hoạt động hệ thống báo hiệu hàng hải trên nhánh phía Bắc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 02 bến phao neo BP-SG1, BP-SG2 của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Thăng Long – Đông Đô ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “5”, “7” thuộc tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo