Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  152/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 2 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo  thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

BĐH – 02- 2021

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Định
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn

Căn cứ Đơn đề nghị số 160/PLXBĐ-QLKT ngày 31/5/2021 Công ty Xăng Dầu Bình Định về việc thông báo hàng hải phạm vị khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XDBD_2105, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam hoàn thành tháng 5 năm 2021;cùng những tài liệu khác và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực neo đậu cảng Xăng dầu Bình Định, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên Điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 13°47’01,7″N 109°14’21,5″E 13°46’57,9″N 109°14’28,0″E
B 13°47’00,0″N 109°14’21,5″E 13°46’56,3″N 109°14’28,0″E
C 13°47’00,0″N 109°14’26,6″E 13°46’56,2″N 109°14’33,1″E
D 13°47’01,6″N 109°14’26,7″E 13°46’57,9″N 109°14’33,1″E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 5,9 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực ra vào thủy diện được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên Điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 13°47’01,7″N 109°14’21,5″E 13°46’57,9″N 109°14’28,0″E
E 13°47’00,8″N 109°14’26,7″E 13°46’57,1″N 109°14’33,1″E
F 13°47’02,3″N 109°14’32,7″E 13°46’58,6″N 109°14’39,1″E
G 13°47’08,6″N 109°14’25,7″E 13°47’04,9″N 109°14’32,2″E
  • Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 5,9 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hồ sơ pháp lý liên quan liên hệ với Công ty Xăng Dầu Bình Định (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay trở tàu và khu nước trước bến cảng số 1, số 2 – Bến cảng Hòn Khói

Độ sâu các đoạn cạn luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

Thiết lập mới phao neo V72-00622 tạm thời để buộc dây cho tàu khi neo đậu tại cảng SSIT

Về khu vực chuyên dùng: Kéo giàn khoan NAGA 2 về mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1