Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 108/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn

KHA – 10 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đầm Môn.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐM_1905_01 đến ĐM_1905_05 tỷ lệ 1/5.000 đo đạc hoàn thành tháng 5/2019 và các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp, theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Đầm Môn có chiều dài khoảng 16,5km, chiều rộng 200m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, tim tuyến được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
D0 12032’48,9”N 109025’32,8”E 12032’45,1”N 109025’39,3”E
D1 12033’19.7”N 109025’15,1”E 12033’16,0”N 109025’21,6”E
D2 12034’02,4”N 109024’51,7”E 12033’58,7”N 109024’58,1”E
D3 12034’39,2”N 109024’31,2”E 12034’35,5”N 109024’37,7”E
D4 12035’10,3”N 109024’14,5”E 12035’06,6”N 109024’21,0”E
D5 12035’47,3”N 109023’53,7”E 12035’43,6”N 109024’00,2”E
D6 12036’25,2”N 109023’33,5”E 12036’21,5”N 109023’39,9”E
D7 12037’06,8”N 109023’18,0”E 12037’03,0”N 109023’24,4”E
D8 12037’35,5”N 109023’07,8”E 12037’31,8”N 109023’14,3”E
D9 12038’06,2”N 109022’56,9”E 12038’02,4”N 109023’03,3”E
D10 12038’37,3”N 109022’47,7”E 12038’33,6”N 109022’54,2”E
D11 12039’08,8”N 109022’57,2”E 12039’05,1”N 109023’03,6”E
D12 12039’42,0”N 109023’22,1”E 12039’38,2”N 109023’28,6”E
D13 12040’14,6”N 109023’46,9”E 12040’10,9”N 109023’53,4”E
D14 12040’33,3”N 109023’43,0”E 12040’29,6”N 109023’49,5”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ”, đạt 15,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Đầm Môn căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải đảm bảo an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P.ATHH­Nhiên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc phương tiện thi công nạo vét duy tu bến cảng tổng hợp Thị Vải

Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu và bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son