Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

CMU – 03 – 2014

- Vùng biển:     Tỉnh Cà Mau.

- Tên luồng:     Luồng Năm Căn – Bồ Đề.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 793/BCKT-XNKSHHMN, ngày 25/8/2014 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu từ NC_1407_01 đến NC_1407_12 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 8 năm 2014,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi đáy luồng hàng hải từ phao “0” đến cửa sông Bồ Đề dài 12.5 km, rộng 60m (tính từ tim tuyến ra mỗi bên 30m), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “Số 0 Hải đồ” là 2.1 mét xuất hiện tại khu vực thượng lưu phao số “10” + 40m.

2. Trong phạm vi đáy luồng hàng hải từ cửa sông Bồ Đề đến cảng Năm Căn dài 32.5 km, rộng khoảng 60m, tuyến hành hải tận dụng độ sâu có tọa độ tim tuyến xác định theo bảng sau:

Số hiệu điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

T2

105o12’44.4” E

08o45’45.8” N

105o12’50.9” E

08o45’42.1” N

1

105o12’23.1” E

08o46’05.7” N

105o12’29.5” E

08o46’02.0” N

2

105o11’53.9” E

08o46’13.5” N

105o12’13.3” E

08o46’09.9” N

3

105o12’23.1” E

08o46’09.2” N

105o12’00.3” E

08o46’05.5” N

4

105o11’37.7” E

08o45’59.4” N

105o11’44.2” E

08o45’55.8” N

5

105o11’24.1” E

08o46’05.9” N

105o11’30.6” E

08o46’02.3” N

6

105o11’07.4” E

08o46’38.2” N

105o11’13.8” E

08o46’34.6” N

7

105o11’09.1” E

08o47’02.4” N

105o11’15.5” E

08o46’58.8” N

8

105o11’14.9” E

08o47’24.6” N

105o11’21.3’ E

08o47’21.0” N

9

105o11’14.7” E

08o47’40.7” N

105o11’21.2” E

08o47’37.1” N

10

105o11’03.4” E

08o47’51.6” N

105o11’09.8” E

08o47’47.9” N

11

105o10’49.8” E

08o47’48.1” N

105o10’56.3” E

08o47’44.4” N

12

105o10’12.7” E

08o47’03.1” N

105o10’19.1” E

08o46’59.4” N

13

105o09’25.9” E

08o46’51.1” N

105o09’32.3” E

08o46’47.4” N

14

105o08’45.1” E

08o46’02.2” N

105o08’51.5” E

08o45’58.6” N

15

105o08’41.4” E

08o45’44.8” N

105o08’47.8” E

08o45’41.2” N

16

105o08’34.4” E

08o45’38.0” N

105o08’40.9” E

08o45’34.4” N

17

105o08’26.9” E

08o45’36.1” N

105o08’33.4” E

08o45’32.4” N

18

105o07’29.6” E

08o45’35.7” N

105o07’36.0” E

08o45’32.1” N

19

105o06’58.5” E

08o45’46.6” N

105o07’04.9” E

08o45’42.9” N

20

105o06’41.7” E

08o46’06.9” N

105o06’48.1” E

08o46’03.3” N

21

105o05’35.4” E

08o46’28.0” N

105o05’41.8” E

08o46’24.4” N

22

105o04’40.4” E

08o46’57.1” N

105o04’46.9” E

08o46’53.5” N

23

105o04’23.1” E

08o47’11.2” N

105o04’29.6” E

08o47’07.6” N

24

105o04’15.4” E

08o47’14.9” N

105o04’21.9” E

08o47’11.3” N

25

105o04’02.5” E

08o47’09.3” N

105o04’09.0” E

08o47’05.7” N

26

105o03’42.5” E

08o46’47.4” N

105o03’49.0” E

08o46’43.7” N

27

105o03’07.3” E

08o46’29.3” N

105o03’13.7” E

08o46’25.6” N

28

105o02’33.9” E

08o46’21.8” N

105o02’40.3” E

08o46’18.2” N

29

105o02’10.8” E

08o46’18.3” N

105o02’17.2” E

08o46’14.7” N

30

105o01’26.4” E

08o45’53.3” N

105o01’32.8” E

08o45’49.7” N

31

105o05’58.7” E

08o45’47.6” N

105o01’05.2” E

08o45’43.9” N

32

105o00’25.6” E

08o45’47.8” N

105o00’32.1” E

08o45’44.1” N

33

104o58’57.9” E

08o45’08.9” N

104o59’04.3” E

08o45’05.3” N

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “Số 0 Hải đồ” là 10.8 mét.

3. Đáy cá: Từ cửa Bồ Đề đến cảng Năm Căn xuất hiện rải rác các đáy cá trên sông.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, lưu ý các điểm cạn và các đáy cá để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “1”, “2”, “4”, “6”, “K3”, “K8” luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng Xăng dầu K662 tại Ba Ngòi, Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Kéo giàn khoan PVD III từ lô 05.1a tới vị trí H17 – Vũng Tàu