Thứ bảy, 11/07/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phú Quý

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:123/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phú Quý

BTN – 05 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng: Luồng hàng hải Phú Quý.

Căn cứ bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ PQ_2005_01 đến PQ_2005_03, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 5/2020, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế 50m, được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “4”, có chiều dài 2,7km, độ sâu nhỏ nhất đạt 10,2m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “4” đến cảng Phú Quý có chiều dài 0,5km, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,1m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Phú Quý căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P.ATHH­Đạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại mỏ Lan Đỏ – lô 06.1

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “48” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn khu vực 2 và 3 thuộc đoạn luồng từ Km7+440 đến Km37+400 (từ sông Cái Mép đến phao số “0”) luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016