Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè

đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước

HCM – 63 – 2014

- Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

- Đoạn luồng: Đoạn Hiệp Phước (Đoạn từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước).

Căn cứ các bình đồ độ sâu ký hiệu từ SRHP_1411_01 đến SRHP_1411_03 tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 11 năm 2014,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m, chiều dài 10,0 km được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Dải cạn có độ sâu nhỏ hơn 8,5m kéo dài từ hạ lưu phao “5”-800m đến hạ lưu phao “7”-150m, chiều dài khoảng 1800m, độ sâu nhỏ nhất 7,2m xuất hiện rải rác phía bên trái luồng.

- Dải cạn có độ sâu nhỏ hơn 8,5m nằm bên phải luồng kéo dài từ phao “8” đến phao “10”, chiều dài khoảng 900m, lấn luồng xa nhất 90m, điểm có độ sâu cục bộ là 5,5m nằm sát biên luồng có tọa độ như sau:

Độ sâu

(m)

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

5,5

106044’59.0” E

10038’44.5” N

106045’05.4” E

10038’40.8” N

- Ngoài các dải cạn ở trên, độ sâu đoạn luồng này đạt 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Soài Rạp – Đoạn từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên để bảo đảm an toàn hành hải.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

Thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải “26B”, “26C”, “31A”, “31B” thuộc tuyến luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

Độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp

Độ sâu vùng nước trước Cảng Quốc tế SP-PSA – sông Thị Vải­­