Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  70/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

PNY – 01 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Phú Yên.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Rô.

Căn cứ bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu VR_2103_01 và VR_2103_02, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 3/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Vũng Rô có chiều dài khoảng 2,5 km, chiều rộng 300 m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 12,0 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Vũng Rô căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P.ATHH­Hòa.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic

Độ sâu vùng nước trước Cảng Quốc tế SP-PSA – sông Thị Vải­­

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “0”, “E” và “ĐN1” luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo