Chủ nhật, 09/08/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Cái Mép Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Cái Mép Thị Vải

VTU – 09 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Văn bản số 480/ĐN-TCT ngày 16/3/2017 của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cảng Cái Mép Thị Vải; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 279/BC-XNKSHHMN kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CM_1703_01 và CM_1703_02 tỷ lệ 1/1000; bình đồ rà quét ký hiệu RQ.CM_1703 tỷ lệ 1/2000 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 03/2017;

Căn cứ văn bản số 520/TCT-QLCT ngày 21/3/2017 của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn về việc hoàn thành công tác thanh thải cọc BTCT_DUL D900 trong vùng nước cảng TCTT,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước bến cảng Cái Mép Thị Vải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 10030’50,3”N 107000’31,8”E 10030’46,6”N 107000’38,2”E
V2 10030’33,0”N 107000’22,6”E 10030’29,3”N 107000’29,0”E
V3 10030’31,1”N 107000’26,3”E 10030’27,4”N 107000’32,7”E
V4 10030’48,4”N 107000’35,5”E 10030’44,7”N 107000’41,9”E

Độ sâu nhỏ nhất tính bằng mét từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt là 16,1m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
BL1 10030’53,7”N 107000’25,2”E 10030’50,0”N 107000’31,7”E
BL2 10030’38,3”N 107000’12,5”E 10030’34,6”N 107000’18,9”E
V2 10030’33,0”N 107000’22,6”E 10030’29,3”N 107000’29,0”E
V1 10030’50,3”N 107000’31,8”E 10030’46,6”N 107000’38,2”E

Độ sâu nhỏ nhất tính bằng mét từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt là 15,1m trở lên.

Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật khu nước trước cảng Cái Mép Thị Vải và khu nước ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc Sà lan SG 3289 bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Độ sâu khu nước trước cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT thuộc Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về khu vực chuyên dùng: Kéo giàn khoan NAGA 2 về mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam