Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng Nhà máy Xi măng Cam Ranh (Trạm Nghiền Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng Nhà máy Xi măng Cam Ranh (Trạm Nghiền Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa)

KHA – 06- 2015

Vùng biển:    Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ văn bản 691/2015/HT1-CLPT, ngày 07/5/2015 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng Nhà máy Xi măng Cam Ranh (Trạm nghiền Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa) bến cảng của Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1;

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 409/BC-XNKSHHMN, ngày 23/4/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ XMCR_1504_01 đến XMCR_1504_02, tỷ lệ 1/2000 và XMCR_1504, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 4/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng dẫn vào cảng Nhà máy Xi măng Cam Ranh chiều dài khoảng 3,3Km, tính từ nơi tiếp giáp luồng hàng hải Ba Ngòi vào đến vũng quay Cảng Nhà máy Xi măng Cam Ranh với chiều rộng các đoạn luồng lần lượt như sau: Từ tim tuyến T ÷ T1 là 160m, từ tim tuyến T1 ÷ T2 là 80m, tọa độ tim tuyến xác định theo bảng sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
T 11052’53”6 N 109009’53”3 E 11052’49”9 N 109009’59”8 E
T1 11053’02”2 N 109008’43”3 E 11052’58”5 N 109008’49”8 E
T2 11053’15”1 N 109008’09”2 E 11053’11”4 N 109008’15”7 E
  • Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 6,4m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu Nhà máy Xi măng Cam Ranh có bán kính 128m, có tọa độ tâm vũng quay “OVQT” như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
OVQT 11053’18”1 N 109008’04”6 E 11053’14”4 N 109008’11”1 E

- Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 6,0m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến của Cảng Nhà máy Xi măng Cam Ranh, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A1 11053’14”9 N 109008’00”3 E 11053’11”2 N 109008’06”8 E
B1 11053’16”6 N 109008’00”1 E 11053’12”9 N 109008’06”6 E
B2 11053’14”2 N 109008’06”4 E 11053’10”5 N 109008’12”9 E
A7 11053’13”1 N 109008’04”9 E 11053’09”4 N 109008’11”4 E

Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 6,6m trở lên.


Những thông báo khác

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PTSC

Về việc tạm ngừng hoạt động của chập tiêu N1N2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi