Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến 4.000DWT- Cảng VK102/QK7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Thông số kỹ thuật khu nước trước bến 4.000DWT- Cảng VK102/QK7

HCM – 15- 2015

Vùng biển:     Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:     Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đề nghị công bố thông báo hàng hải, ngày 13/4/2015 của Tổng công ty TM XNK Thành Lễ – TNHH MTV về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến 4.000DWT – Cảng VK102/QK7;

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 375/BCKT-XNKSHHMN, ngày 10/4/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VK102_1504 tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật ký hiệu RAVK102_1504 tỷ lệ 1/1000, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 4/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1.Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 4.000DWT – Cảng VK102/QK7, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

A1

10041’04”5 N

106045’26”9 E

10041’00”8 N

106045’33”4 E

A2

10041’01”8 N

106045’29”8 E

10040’58”1 N

106045’36”3 E

A3

10041’02”2 N

106045’31”3 E

10040’58”5 N

106045’37”8 E

A6

10041’05”9 N

106045’27”4 E

10041’02”2 N

106045’33”9 E

–   Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 9,3m trở lên.

2.Trong phạm vi rà tìm chướng ngại vật khu nước trước bến 4.000DWT – Cảng VK102/QK7 được giới hạn bởi các điểm như trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Về việc đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu luồng Sông Dừa