Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 81/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 5năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam

VTU – 27 – 2020

  • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào khu bến xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam.

Căn cứ Đơn đề nghị số 20198/LSP-DA ngày 04/5/2020 của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn về thông số kỹ thuật khu nước trước bến xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 413/BC-XNKSHHMN ngày 23/4/2020 kèm theo các bình đồ ký hiệu NTLS_2004_08 tỷ lệ 1/1000; RA_LS_2004_04 tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
8 10°28’01,9″N 107°02’13,7″E 10°27’58,3″N 107°02’20,1″E
9 10°28’03,2″N 107°02’19,7″E 10°27’59,5″N 107°02’26,2″E
10 10°28’07,5″N 107°02’24,6″E 10°28’03,8″N 107°02’31,0″E
11 10°28’08,6″N 107°02’23,6″E 10°28’04,9″N 107°02’30,0″E
12 10°28’10,8″N 107°02’26,0″E 10°28’07,1″N 107°02’32,4″E
13 10°28’09,9″N 107°02’26,9″E 10°28’06,1″N 107°02’33,3″E
14 10°28’12,1″N 107°02’28,0″E 10°28’08,5″N 107°02’34,4″E
15 10°28’14,1″N 107°02’28,0″E 10°28’10,4″N 107°02’34,5″E
21 10°28’14,6″N 107°02’26,3″E 10°28’11,0″N 107°02’32,8″E
20 10°28’07,5″N 107°02’18,3″E 10°28’03,9″N 107°02’24,8″E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 8,0m trở lên.
  1. Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng hàng hải Phú Quý

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu nhập 20.000DWT – cảng nhà máy Xi măng FICO

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS

Về thông số kỹ thuật đoạn luồng chung (đoạn phía trong đê) tiếp giáp với đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Độ sâu vùng nước trước cảng SPCT trên luồng hàng hải Soài Rạp