Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước

HCM – 03- 2015

Vùng biển:    TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ văn bản TCHP-DA, ngày 29/01/2015 của công ty Cổ phần cảng Tân Cảng Hiệp Phước về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước;

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 94/BC-XNKSHHMN, ngày 28/01/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ TCHP_1501_01 đến TCHP_1501_03, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01/2015;

Tiếp theo thông báo hàng hải số 07/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/01/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước, khu nước ra luồng hàng hải và cầu cảng tiếp nhận tàu, sà lan 2.000DWT phía sông Đồng Điền,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

-  Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

A1

10038’58”5 N

106044’32”0 E

10038’54”8 N

106044’38”5 E

A2

10038’51”7N

106044’39”1 E

10038’48”0 N

106044’45”6 E

A6

10038’52”5 N

106044’42”1 E

10038’48”9 N

106044’48”6 E

A5

10039’01”4 N

106044’32”8 E

10038’57”8 N

106044’39”3 E

–  Tồn tại các điểm cạn có độ sâu 8,3m, 8,7m, 8,9m (tính từ mực nước “0 Hải đồ”) tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

8,3

10038’52”3 N

106044’38”7 E

10038’48”6 N

106044’45”2 E

8,7

10038’53”4 N

106044’37”5 E

10038’49”7 N

106044’44”0 E

8,9

10038’52”2 N

106044’38”7 E

10038’48”5 N

106044’45”2 E

Ngoài các điểm cạn nói trên, khu nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước có độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 9,1m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “4” thuộc luồng hàng hải Quy Nhơn

Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng cảng kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Phước Mai

Thông số độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề