Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 01 – 2015.

Vùng biển: tỉnh Bình Định.

Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 257/BC-XNKSHHMN, ngày 13/3/2015 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ QN_1503_01 đến QN_1503_07 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 3 năm 2015.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, chiều rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

– Các điểm cạn nằm rải rác tại các vị trí có tọa độ như sau:

Điểm

cạn

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

9,6

109014’43.0”E

13045’13.0”N

109014’49.5”E

13045’09.3”N

9,9

109014’44.9”E

13045’03.3”N

109014’51.4”E

13044’59.6”N

9,9

109014’45.9”E

13044’58.4”N

109014’52.4”E

13044’54.7”N

9,8

109014’46.1”E

13044’56.9”N

109014’52.6”E

13044’53.2”N

9,7

109014’47.1”E

13044’57.1”N

109014’53.6”E

13044’53.3”N

9,7

109014’47.3”E

13044’53.8”N

109014’53.8”E

13044’50.1”N

9,8

109014’47.0”E

13044’53.7”N

109014’53.5”E

13044’50.0”N

9,7

109014’46.7”E

13044’53.7”N

109014’53.2”E

13044’50.0”N

9,8

109014’50.8”E

13044’51.1”N

109014’57.3”E

13044’47.4”N

9,9

109014’51.0”E

13044’49.4”N

109014’57.5”E

13044’45.7”N

– Ngoài các điểm cạn trên độ sâu đạt từ 10,1m trở lên.

2. Trong vùng nước vũng quay tàu giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m, tâm vũng quay tàu có tọa độ như sau:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

109014’52.0”E

13046’44.7” E

109014’58.5”E

13046’41.0”N

–        Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 10,2m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các điểm cạn nêu trên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “21” đến rạch Gòi Lớn)

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 118-119 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Về việc điều động tàu PVN Đại Hùng Queen từ lô 05.1a đến điểm neo

Thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thi công công trình thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải