Thứ sáu, 30/10/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật phạm vi và độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 203/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật phạm vi và độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

PNY – 03 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Phú Yên.

Căn cứ Đơn đề nghị số 61/CVR ngày 07/9/2020 của Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi và độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô; Báo cáo kết quả Khảo sát địa hình số 959/BC-XNKSHHMN ngày 03/9/2020, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CVR_2009, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8/2020.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 12°52’06,5”N 109°24’17,3”E 12°52’02,8”N 109°24’23,8”E
A2 12°52’07,9”N 109°24’21,7”E 12°52’04,2”N 109°24’28,1”E
A3 12°52’03,3”N 109°24’23,2”E 12°51’59,6”N 109°24’29,7”E
A4 12°52’01,9”N 109°24’18,9”E 12°51’58,1”N 109°24’25,3”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 5,5m./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P.ATHH­Đạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về khu vực thi công lắp đặt công trình nổi tại mỏ Thăng Long – Đông Đô

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu các bến phao neo BP01, BP04, BP10 trên sông Gò Gia.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”