Thứ hai, 18/01/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus

HCM – 17 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Văn bản số 08/LTS ngày 02/02/2016 của Công ty Liên doanh Bông Sen về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus và Báo cáo kỹ thuật số 1.17.1/BCKS-2016 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu LOTUS 17-01-2016 tỷ lệ 1/500 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 2 (K18) – Cảng Lotus, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
L2 10044’31,2” N 106044’36,3” E 10044’27,5” N 106044’42,8” E
L3 10044’27,9” N 106044’40,7” E 10044’24,2” N 106044’47,2” E
L5 10044’33,7” N 106044’37,3” E 10044’30,0” N 106044’43,8” E
L6 10044’31,4” N 106044’45,3” E 10044’27,7” N 106044’51,8” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,5m trở lên.


Những thông báo khác

thông số độ sâu của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16”.

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Posco, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về thông số kỹ thuật tuyến luồng, vũng quay tàu, khu nước trước bến cảng 10.000DWT, 3.000DWT cảng Xăng dầu K662

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên