Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus

HCM – 17 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Văn bản số 08/LTS ngày 02/02/2016 của Công ty Liên doanh Bông Sen về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus và Báo cáo kỹ thuật số 1.17.1/BCKS-2016 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu LOTUS 17-01-2016 tỷ lệ 1/500 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 2 (K18) – Cảng Lotus, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
L2 10044’31,2” N 106044’36,3” E 10044’27,5” N 106044’42,8” E
L3 10044’27,9” N 106044’40,7” E 10044’24,2” N 106044’47,2” E
L5 10044’33,7” N 106044’37,3” E 10044’30,0” N 106044’43,8” E
L6 10044’31,4” N 106044’45,3” E 10044’27,7” N 106044’51,8” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,5m trở lên.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam

Về khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016

Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu bến phao neo BP2, BP11 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái