Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus

HCM – 17 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Văn bản số 08/LTS ngày 02/02/2016 của Công ty Liên doanh Bông Sen về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus và Báo cáo kỹ thuật số 1.17.1/BCKS-2016 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu LOTUS 17-01-2016 tỷ lệ 1/500 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 2 (K18) – Cảng Lotus, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
L2 10044’31,2” N 106044’36,3” E 10044’27,5” N 106044’42,8” E
L3 10044’27,9” N 106044’40,7” E 10044’24,2” N 106044’47,2” E
L5 10044’33,7” N 106044’37,3” E 10044’30,0” N 106044’43,8” E
L6 10044’31,4” N 106044’45,3” E 10044’27,7” N 106044’51,8” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,5m trở lên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn sau nạo vét duy tu năm 2013

Kéo giàn khoan Trident 16 từ Lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-3X, Lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu.

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014 sau nạo vét

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu