Chủ nhật, 28/02/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 37/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03  tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân

TVH – 02 – 2021

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 0130/2021/HVS/BP-ĐĐN ngày 30/01/2021 của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát điểm neo HV1 được giới hạn bởi đường tròn đường kính D = 1000m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
HV1 09030’25,00”N 106038’50,04”E 09030’21,34”N 106038’56,45”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200KHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 18,7m.

  1. Trong phạm vi khảo sát điểm neo HV2 được giới hạn bởi đường tròn đường kính D = 1000m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
HV2 09030’54,71”N 106039’12,99”E 09030’51,04”N 106039’19,39”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200KHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 19,3m.

  1. Trong phạm vi khảo sát điểm neo HV3 được giới hạn bởi đường tròn đường kính D = 1000m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
HV3 09031’24,41”N 106039’35,93”E 09031’20,74”N 106039’42,34”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200KHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 19,7m.

  1. Trong phạm vi khảo sát điểm neo HV4 được giới hạn bởi đường tròn đường kính D = 1000m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
HV4 09029’54,26”N 106039’29,13”E 09029’50,60”N 106039’35,53”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200KHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 19,3m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

- Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ KS_01 đến KS_03, tỷ lệ 1/2.000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu KS_04, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn phát triển cảng Việt Nam CN – thành phố Hồ Chí Minh đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2021.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải biển Hải Vân (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

Về tàu GLOBAL 1200 hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Việt Nam