Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước bến phao BP4 trên sông Gò Gia của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   134/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước bến phao BP4 trên sông Gò Gia của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân

HCM – 43 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 0520/ĐĐN ngày 20/5/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải biển Hải Vân về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước bến phao BP4 trên sông Gò Gia của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao BP4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10031’47,28”N 106059’32,73”E 10031’43,61”N 106059’39,16”E
B 10031’49,18”N 106059’43,62”E 10031’45,50”N 106059’50,03”E
C 10031’55,49”N 106059’42,49”E 10031’51,82”N 106059’48,91”E
D 10031’53,60”N 106059’31,61”E 10031’49,92”N 106059’38,02”E

- Xuất hiện điểm có độ sâu 15,8 m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
15,8 10031’52,84”N 106059’42,91”E 10031’49,16”N 106059’49,33”E

- Ngoài điểm có độ sâu nêu trên, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 16,0 m trở lên.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu 12/KSDH/2021-KS-1 tỷ lệ 1/1.000 do CP Đầu tư tư vấn phát triển cảng Việt Nam, CN. TP. HCM thực hiện tháng 5/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc độ sâu Khu neo đậu tàu trên sông Hậu

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao, trạm đo triều ký tự động trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “P1”, “P2” “P3”, “P4”, “K1”, “K2” phục vụ thi công xây dựng cầu Phước Khánh, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải chuyên dùng bến cảng thuộc Dự án Nhiệt điện Duyện Hải 2, tỉnh Trà Vinh