Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP01 – Sông Gò Gia

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP01 – Sông Gò Gia

HCM – 13 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Gò Gia.

Căn cứ Văn bản số 42/2016/CV ngày 26/01/2016 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước bến phao neo BP01 – Sông Gò Gia; Báo cáo số 103/BC-XNKSHHMN ngày 28/01/2016 kèm theo các bình đồ độ sâu ký hiệu TB-BP01_1601 tỷ lệ 1/500, KN-BP01_1601 tỷ lệ 1/1000 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ_BP01_1601 tỷ lệ 1/2000 của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo, có độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” và được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10031’51,7” N 107000’18,1” E 10031’48,0” N 107000’24,6” E
KN2 10031’46,8” N 107000’26,3” E 10031’43,1” N 107000’32,8” E
KN3 10031’51,3” N 107000’28,9” E 10031’47,6” N 107000’35,4” E
KN4 10031’56,1” N 107000’20,8” E 10031’52,4” N 107000’27,3” E
  • Độ sâu đạt từ 4,3m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải Sông Gò Gia (Tiếp giáp với khu nước trước bến phao neo) có độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” và được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10031’50,0” N 107000’08,8” E 10031’46,3” N 107000’15,3” E
A2 10031’49,1” N 107000’18,7” E 10031’45,4” N 107000’25,2” E
A3 10031’44,7” N 107000’27,2” E 10031’41,0” N 107000’33,7” E
A4 10031’46,3” N 107000’27,2” E 10031’42,6” N 107000’30,3” E
A7 10031’52,2” N 107000’17,3” E 10031’48,5” N 107000’23,8” E

- Độ sâu đạt từ 22,9m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước bến phao neo BP01 – Sông Gò Gia được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng và vũng quay tàu Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng STX OSV Vũng Tàu trên luồng sông Dinh

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Dịch vụ dầu khí PTSC

Về việc tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam