Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP2 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP2  của Công ty cổ phần dịch vụ

hàng hải dầu khí Hưng Thái

HCM – 51 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

Căn cứ Đơn đề nghị số 110/CV-DVHH/HMOSC/2017 ngày 01/9/2017 của Công ty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước neo đậu tàu bến phao BP2 của Công ty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái; Báo cáo Kết quả khảo sát số 08.30.1/BCKS-QMC-2017, ngày 31/8/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BP2  tỷ lệ 1/500, bình đồ rà quét ký hiệ RQ-BP2 tỷ lệ 1/500  do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 8/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP2 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái, cụ thể như sau:
  2. a) Khu nước neo đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10031’55,4” N 107000’03,6” E 10031’51,8” N 107000’10,0” E
B 10031’53,4” N 107000’14,5” E 10031’49,7” N 107000’21,0” E
C 10031’57,7” N 107000’15,4” E 10031’54,0” N 107000’21,8” E
D 10031’59,7” N 107000’04,4” E 10031’56,1” N 107000’10,8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 15,8m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước bến phao neo BP2 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 1.000DWT của Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng tổng hợp Hồng Mộc, tỉnh Đồng Nai

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KN1” giới hạn khu vực thi công kè bảo vệ bờ sông thuộc dự án: Khu dân cư thương mại Mái Dầm