Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu bến phao BP8 và BP9 trên sông Gò Gia của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Hưng Thái

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 243/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu bến phao BP8 và BP9 trên sông Gò Gia của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Hưng Thái

HCM – 50 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

Căn cứ Đơn đề nghị số 150/CV-PTKD/HMOSC/2019 ngày 28/10/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Hưng Thái về đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước neo đậu tàu bến phao BP8 và BP9 trên Sông Gò Gia và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao BP8 trên sông Gò Gia, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B8-1 10032’27,6” N 106058’52,9” E 10032’23,9” N 106058’59,4” E
B8-2 10032’36,2” N 106058’55,4” E 10032’32,6” N 106059’01,8” E
B8-3 10032’37,1” N 106058’52,0” E 10032’33,5” N 106058’58,5” E
B8-4 10032’28,5” N 106058’49,6” E 10032’24,9” N 106058’56,0” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 13,6m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao BP9 trên sông Gò Gia, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B9-1 10032’37,7” N 106058’56,6” E 10032’34,0” N 106059’03,1” E
B9-2 10032’47,2” N 106059’00,5” E 10032’43,5” N 106059’06,9” E
B9-3 10032’48,6” N 106058’57,0” E 10032’44,9” N 106059’03,4” E
B9-4 10032’39,0” N 106058’53,1” E 10032’35,4” N 106058’59,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,5m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BP8, BP9 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Hưng Thái (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16”

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “X1”, “X2” khống chế khu vực thi công dự án nạo vét luồng Soài Rạp

Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ