Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 172/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

HCM – 38 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 200/CBN-QLDA ngày 21/8/2019 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về việc công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh và đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15B-1 10045’47,35”N 106043’58,36”E 10045’43,65”N 106044’04,86”E
K15B-2 10045’46,80”N 106043’56,87”E 10045’43,10”N 106044’03,37”E
K15B-3 10045’52,93”N 106043’59,71”E 10045’49,23”N 106044’06,21”E
K15B-4 10045’52,55”N 106044’00,77”E 10045’48,85”N 106044’07,27”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,26m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15C, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15C-1 10045’52,55”N 106044’00,77”E 10045’48,85”N 106044’07,27”E
K15C-2 10045’52,93”N 106043’59,71”E 10045’49,23”N 106044’06,21”E
K15C-3 10046’01,83”N 106044’02,38”E 10045’58,13”N 106044’08,88”E
K15C-4 10046’01,52”N 106044’03,46”E 10045’57,82”N 106044’09,96”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,25m.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ các bình đồ ký hiệu CBN.K15B_08.2019; CBN.K15C_08.2019 tỷ lệ 1/500  do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé (1)./.

Nơi nhận:- Cục Hàng hải Việt Nam;- Cảng vụ Hàng hải TP. HCM;- Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;- website www.vms-south.vn;- Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;- Lưu VT-VP, P.ATHHBính KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu chi nhánh Cần Thơ

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Độ sâu luồng Quy Nhơn

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017