Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước Bến Cảng Rau Quả

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 161/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước Bến Cảng Rau Quả

HCM - 33 - 2019.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 322/CRQ_TBHH ngày 02/8/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về phạm vi, độ sâu khu nước trước bến cảng Rau Quả, kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1019/BC-XNKSHHMN, bình đồ độ sâu  ký hiệu CRQ_1908 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 8/2019;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực 1 của khu nước trước bến cảng Rau Quả được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên Điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°44’34,2’’N 106°44’32,6’’E 10°44’30,6’’N 106°44’39,0’’E
B 10°44’36,3’’N 106°44’31,6’’E 10°44’32,6’’N 106°44’38,0’’E
B1 10°44’36,8’’N 106°44’31,3’’E 10°44’33,2’’N 106°44’37,7’’E
D1 10°44’37,6’’N 106°44’33,1’’E 10°44’34,0’’N 106°44’39,5’’E
E 10°44’37,1’’N 106°44’33,3’’E 10°44’33,5’’N 106°44’39,7’’E
F 10°44’35,5’’N 106°44’35,1’’E 10°44’31,9’’N 106°44’41,5’’E
  • Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 2.9m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực 2 của khu nước trước bến cảng Rau Quả được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên Điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10°44’36,8’’N 106°44’31,3’’E 10°44’33,2’’N 106°44’37,7’’E
C 10°44’42,2’’N 106°44’28,7’’E 10°44’38,5’’N 106°44’35,1’’E
D 10°44’43,1’’N 106°44’30,6’’E 10°44’39,5’’N 106°44’37,0’’E
D1 10°44’37,6’’N 106°44’33,1’’E 10°44’34,0’’N 106°44’39,5’’E
  • Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 7.1m trở lên.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Phục hồi hoạt động đèn chính: đèn biển Hòn Khoai – tỉnh Cà Mau

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng – kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “P” khống chế khu vực chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu