Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 193/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

HCM - 42 - 2019.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 16/VCĐN/2019 ngày 16/9/2019 của Công ty Cổ phần Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về phạm vi, độ sâu khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai, kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1219/BC-XNKSHHMN, bình đồ độ sâu  ký hiệu HS_1909 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 9/2019;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát của khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên Điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B3’ 10°39’39,1” N 106°48’18,2” E 10°39’35,5” N 106°48’24,7” E
B2’ 10°39’43,8” N 106°48’10,3” E 10°39’40,1” N 106°48’16,7” E
KN2 10°39’36,7” N 106°48’16,8” E 10°39’33,0” N 106°48’23,2” E
KN1 10°39’41,3” N 106°48’08,8” E 10°39’37,6” N 106°48’15,2” E
  • Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,3m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai được giới hạn bởi các điểm tọa độ nêu trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại mỏ Lan Đỏ – lô 06.1

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu

Về việc điều động tàu PVN Đại Hùng Queen từ lô 05.1a đến điểm neo