Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT

HCM – 09 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ đơn đề nghị số 04/2017/CV ngày 20/02/2017 của Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT, kèm theo báo cáo kỹ thuật số 1384/BC-XNKSHHMN ngày 21/12/2016 và các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu HOL-CL_1612_01, HOL-CL_1612_02,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT, được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
A1 10045’11,7” N 106046’33,5” E 10045’08,0” N 106046’40,0” E
A2 10045’13,3” N 106046’38,4” E 10045’09,6” N 106046’44,9” E
A3 10045’08,8” N 106046’47,3” E 10045’05,1” N 106046’53,8” E
A4 10045’30,2” N 106046’30,5” E 10045’26,5” N 106046’37,0” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,4m.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Trần Đề

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 7.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP8 và bến phao neo BP11 trên sông Gò Gia