Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 105/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27  tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú

HCM – 32 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 73/CV-AP ngày 23/4/2021 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
I 10043’26,9” N 106044’41,4” E 10043’23,3” N 106044’47,8” E
II 10043’22,7” N 106044’39,9” E 10043’18,9” N 106044’46,4” E
III 10043’19,0” N 106044’52,3” E 10043’15,3” N 106044’58,8” E
IV 10043’23,1” N 106044’53,6” E 10043’19,4” N 106045’00,1” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt -1,9 m (cao hơn mực nước “số 0 Hải đồ”).

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu ANP-2021-1, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Bộ Miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty CP Đóng tàu An Phú (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Tân Cảng Cái Cui của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Rạch Giá

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4A”, “5A”, “6A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phú Quý

Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu